BAŞKANIN MESAJI

BAŞKANIN MESAJI

Ülkemizde, 1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde sanayinin lokomotif sektör olmasından hareketle, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi, belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda, sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan organize sanayi bölgesi (OSB) uygulaması, ilk olarak 1962 yılında Bursa OSB’ nin, Dünya Bankası’ndan alınan kredi ile kurulmasıyla başladı.

Bugün ülkemizde 284 adet OSB bulunuyor. Bunların yüzde 17 ’si, yani 48 adedi Ege Bölgesi’nde yer alıyor. Ege Bölgesindeki OSB’lerin yüzde 15’i de Aydın ilinde faaliyet gösteriyor.

Aydın ili Efeler ilçesinde yer alan Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi , 1984 yılında 72 hektarlık bir alanda kurulan S.S. Astim Küçük Sanayi Sitesini de içine alacak şekilde 1996 yılında yer seçimi yapılarak kurulmuştur. 504 Hektar büyüklüğe sahip ASTİM OSB Aydın ilinin en büyük Organize Sanayi Bölgesidir.

Aydın ASTİM OSB , Bakanlık kredisi kullanmama şartıyla Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmiştir. ASTİM OSB bugüne kadar yapılan tüm yatırımlarını kredi kullanmaksızın gerçekleştirmiştir.

Bölgemiz yönetim organları Müteşebbis Heyet , Yönetim Kurulu , Denetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğüdür. Bölge Kuruluş Protokolünde % 6,66 pay 1 temsilci ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı , %6,66 pay 1 temsilci ile Efeler Belediyesi , %13,33 pay 1 temsilci ile Aydın Büyükşehir Belediyesi , %13,33 pay 1 temsilci ile Aydın Ticaret Odası , %13,33 pay 1 temsilci ile Aydın Sanayi Odası , % 20 pay 3 temsilci ile S.S. Astim Yapı Kooperatifi ve Yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince 7 OSB katılımcısı yer almaktadır.

Bölge Müdürlüğü bünyesinde Bölge Müdürü ile birlikte 19 personel istihdam edilmektedir. Bu personellerden 2 kişi fakülte , 7 kişi Lise , 10 kişi ilköğretim mezunudur. Bölgenin büyümesi ve yeni hizmetler ile birlikte mevcut verilen hizmetlerin kapasitelerinin artmasına paralel olarak personel sayısında da kurumsallaşmanın güçlendirilmesine yönelik artış yapılmaktadır.

Bölgenin bulunduğu alanda geçmiş dönemlerde  mülga Aydın Belediyesince 3 defa imar planı düzenlemesi yapılmış , son olarak 2008 yılında Bölge imar planları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır.

İmar planı gereği oluşması gereken sanayi parseli sayısı 246 adet , toplam sanayi alanı da 325 Hektardır. Günümüz itibariyle 246 adet sanayi parselinden 122 adedi katılımcılara tahsis edilmiştir. Parsel sayısı açısından % 50 , sanayi alanı büyüklüğü açısından % 33 doluluk oranına ulaşılmıştır.

OSB Katılımcısı olan 122 adet parselden 105 adedinde üretim , 7 adedi üretime ara vermiş , 4 adedi üretime hazır halde , 5 adedi inşaat halinde ve 1 adet parsel proje aşamasındadır. Karma OSB niteliğindeki Bölgemizde  ağırlıklı sektör Makine ve Ekipman İmalat sektörüdür. Bölgemizin toplam istihdamı 3952 kişidir.

Bölgemizde OSB Katılımcısı olan 122 adet parselden 121 adedinde %99 oranında yapılaşma mevcuttur. Günümüze kadar yapılan 4 farklı imar planı kararlarına göre OSB içerisindeki yapılaşmalarda emsal ve geri çekme mesafesi açısından da farklılıklar göstermektedir. Gerek OSB mevzuatı öncesindeki yapılaşmalar , gerekse 2002 yılında yayımlanan Yönetmelikte OSB de kurulamayacak tesisler kapsamında olup mevzuat öncesinde OSB alanında kurulmuş müktesep hakka sahip tesislerin bulunuyor olması 2009 yılında yayımlanan Yönetmelik değişikliğine kadar bu tür parsellerin OSB mevzuatına intibakını sağlayamamıştır.

Bölgemizin mülkiyet yapısında toplam 504 Hektar alanın 72 Hektarı S.S. Astim Koop. alanındaki OSB katılımcıları , 76 Hektarı ilave OSB Katılımcıları , 29 Hektarı OSB ce satın alınanlar , 16 Hektarı Hazineden satın alınacaklar , 82 Hektarı Sanayici mülkiyetindeki imar uygulaması bekleyen alanlar , 20 Hektarı D.S.İ. mülkiyetindeki alan , geriye akalan 209 Hektarı da kamulaştırılması gereken alanlardır.

Bölgemiz altyapısı 1990 lı yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Yapılaşmış bölümümüzde yağmursuyu , kanalizasyon , içme suyu , elektrik , telekomünikasyon altyapımız katılımcılarımıza hizmet vermektedir. 2005 – 2008 yılları arasında yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerinin bir kısmında revizyon yapılmıştır.

Bölgemizin Endüstriyel nitelikteki Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 1700 m3/gün kapasiteli olarak 2011 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Aydın ilinde arıtma verimi en yüksek atıksu arıtma tesisimiz Çevre İzin Belgesini almıştır.

Bölgemizin devam eden yatırımları , doğalgaz şebekesinin yapımı ve dağıtımı , içme ve kullanma suyu şebekesinin yenilenmesi , OSB nin büyümesine paralel olarak yağmursuyu 2. Kolektör şebekesinin yapımı , Yeni hizmet binasının yapımı , Kalkınma Ajansı destekli ASTİM Sürekli Eğitim Merkezinin yapımı , Telekomünikasyon şebekesinin yer altına alınması fiber şebeke yapılması , mevzuat değişikliklerine uygun olarak revizyon imar planı yapımı , Bölgemiz mülkiyetindeki arazilerin dolgularının yapılması , imar planımızdaki yeni yolların gövdelerinin açılması ve Bölgemiz firmaları çalışanlarına eğitim organizasyonları yapılmasıdır.

Bölgemizin temel sorunlarının başında kamulaştırma çalışmaları gelmektedir. OSB nin yasa gereği kamulaştırma kredisi kullanamaması ve kamulaştırmaya yönelik yeterli sermayesi bulunmaması tüm parsellerin bir arada kamulaştırılmasına engel teşkil etmektedir. Bölgenin diğer bir temel problemi Elektrik Dağıtımı yapılamamasıdır. OSB öncesinde Tedaş ca yapılan elektrik şebekeleri Elektrik Piyasası Kanunu gereğince OSB ye devredilememektedir. Bölgemiz haricinde bir çok OSB nin de sorunu olan bu hususta ilgili mevzuatın değiştirilmesine yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  bünyesinde bir çok girişimlerimiz olmuştur.

Diğer Kurumlarca da ASTİM OSB ye faydalı yatırımlar  Bölgemizde sürdürülmektedir. Karayolları Bölge Müdürlüğünce  yapımı devam eden OSB miz güneyinden geçen Çevre Yolu bağlantısı ile OSB miz Otoyol ulaşımına direk bağlantı sağlayacaktır. Aydın Büyükşehir Belediyesince Aydın – Denizli Karayolu bağlantımıza Köprülü Kavşak yapımı devam etmektedir. Bölgemiz sınırları içerisinde Hazineye ait Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiş 23 dönüm arazi üzerinde yapılan protokol gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince Endüstri Meslek Lisesi yapılacaktır.

2001 yılından itibaren ASTİM OSB olarak sanayicilerimizin birlik ve beraberliği, Müteşebbis Heyetimiz , Yönetim Kurulumuz ve Bölge müdürlüğümüz çalışanlarının sağladıkları destekler ile Bakanlık kredisi kullanmaksızın kendi geliştirdiğimiz projelerimiz ve sanayicimiz eliyle sağladığımız finansmanımızla bir çok yatırımı gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

 

Saygılarımla.

 

Gökhan MARAŞ

ASTİM OSB Yönetim Kurl. Başk.

Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi - Tüm hakları saklıdır. 2014
Tasarım: CİNFİKİR & Yazılım: İNAJANS