Atıksu Arıtma Tesisi

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi imar planında belirlenmiş 102.000 m2 alan içerisinde ilk etapta 10.000 m2 arazi üzerinde 1700 m3/Gün kapasite ile kurulmuştur. Betonarme inşaatı 2009 yılı Temmuz ayında başlamış 2009 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. Mekanik ekipman , elektrik altyapısı ve otomasyon işleri 2010 yılı Ağustos ayında başlanmış 2011 yılı Şubat ayında tamamlanmıştır. İşletmelerden çıkan Evsel ve Endüstriyel atıksular kanalizasyon hattı vasıtasıyla toplanarak atıksu arıtma tesisine gelmektedir. Atıksu arıtma tesisinde arıtılan atıksular deşarj standartlarını sağlar şekilde DSİ Drenaj kanalına deşarj edilmektedir.

 

FİZİKSEL ARITMA

Atıksu içindeki ,biyolojik olarak indirgenemeyecek yada tesisin ileri aşamalarındaki pompa vb. mekanik ekipmana zarar verebilecek katı maddelerin ve arıtma verimini olumsuz etkileyecek yüksek askıda katı madde içeriğinin arındırılması için kanal içi kaba ve ince ızgaradan geçirilmektedir. Izgaralardan geçen su Havalandırmalı Kum-Yağ tutucuya gelmektedir. Kum tutucu havuzları dibinde çöken kum, gezer köprü üzerine monte edilen dalgıç pompalar vasıtası ile kum ayırma hunisine (bunker) aktarılmakta ve buradan konteynere boşaltılmaktadır. Ayrıca yüzeyde biriken yağlar yine bir sıyırıcı ile yağ çukurunda toplanarak katı atık olarak uzaklaştırılmaktadır. Dengeleme Havuzu ani debi yüklemelerine karşı sistemi korumakta ve atıksuyun tesise sabit debi ile verilmesini sağlanmaktadır. Havuzda çökelmeyi önlemek ve homojen karışım sağlamak için yüzeysel aeratör ile karıştırılır. Dengeleme havuzundan dalgıç pompalar ile Kimyasal Arıtmaya gönderilir.

 

 

KİMYASAL ARITMA

Hızlı Karıştırma Ünitesinde atıksuya pH kontrolü ile sırayla Alüm (%20 lik AL2(SO4)3 ) ve Kireç (% 10 luk Ca(OH)2) dozlanarak pıhtılaştırma işlemi gerçekleştirilir. Atıksu Yavaş Karıştırma Ünitesine geçerek Anyonik Polielektrolit dozlaması yapılarak yumaklaştırma işlemi sağlanmaktadır. Kimyasallar dozaj pompası ile sisiteme basılırken,mekanik karıştırıcılarla karıştırma işlemi sağlanmaktadır. Kimyasal Çökeltim Havuzunda floklaştırılması sağlanmış atıksulardan ayrılması istenen kirlilik yükü yoğunluk farkı ile atıksudan ayrılarak kimyasal çamur olarak tabana çöker , havuz yüzeyinde kurulu savaklar ile sistemi cazibeyle terk eden atıksular Havalandırma Havuzu girişine gönderilir. Havuz tabanına çöken çamur kurulu dalgıç pompalarla Çamur Yoğunlaştırma havuzuna düzenli olarak basılır.

 

 

BİYOLOJİK ARITMA

Kimyasal ön arıtımdan geçmiş atıksular içeriğindeki giderilmek istenen çözünmüş organik madde ve kirliliklerin bakterilerce besin kaynağı olarak tüketilerek arıtıldığı Biyolojik Arıtmada ,öncelikle havalandırma işlemine tabi tutulurlar. Bakterilerin ihtiyaç duyduğu oksijen sisteme havuz tabanına döşeli difüzör tesisatı aracılığıyla blowerdan temin edilir. Havuzda çözünmüş oksijen cihazıyla sürekli ölçüm yapılır .Havalandırma havuzunda bakterilerle sindirim için gerekli alıkonma süresi tamamlandığında atıksular Son Çökeltim Havuzuna gönderilir. Son Çökeltim Havuzunda kirliliği bünyesine almış mikroorganizma kütlesi (Aktif Çamur) yoğunluk farkı nedeniyle floklar halinde tabana çökerken ,üstten ayrılmış su havuz yüzeyine kurulu savaklardan sistemi terk eder. Çökeltim havuzunun tabanına çöken aktif çamurun bir kısmı ise girişi devam eden atıksuların arıtımı için havalandırma havuzuna geri devir yaptırılır, diğer kısmı da Çamur Yoğunlaştırma havuzuna gönderilir. Arıtılmış sular sistemden kaçabilecek zararlı mikroorganizmaların öldürülmesi amacı ile klorlanarak alıcı ortama deşarj edilmektedir.

 

ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA VE SUSUZLAŞTIRMA

Çamur, atıksu arıtma sonucunda ortaya çıkan bir üründür. Arıtma dahilinde bulunan fiziksel-kimyasal proseslerden dolayı, içerisinde ağır metaller ve biyolojik olarak arıtılamayacak ürünleri ve ayrıca atıksudan gelen patojenik organizmaları da içermektedir. Düzenli olarak kimyasal çamurun ve biyolojik arıtma fazlası çamurların alındığı Çamur Yoğunlaştırma Ünitesi’nde çamurun susuzlaştırılması sağlanır. Tabanda yoğunluğu artan çamur ,dalgıç pompa ile Filtre Pres e gönderilir. Filtre Pres temel presip olarak çamurun içerisindeki suyu polipropilen bezler vasıtası ile süzerek katı parçaların filtre pres plakası ekipmanı içerisinde tutulması mantığı ile çalışmaktadır. Susuzlaştırma verimini arttırmak için çamura katyonik polielektrolit dozlaması yapılmaktadır.

 

OTOMASYON SİSTEMİ

Bütün prosesler otomatik ve manuel olarak gerçekleştirilebilmektedir. Atıksu kontrol sistemi ile arıtma tesisi bilgisayar üzerinden veya operatör panelinden izlenerek, kontrol edilir ve tesisteki tüm ölçümler, değerler, raporlanır ve grafik halinde izlenebilmektedir. Sahadaki sıcaklık, basınç, ph gibi sensörlerden, switchlerden ve diğer saha elemanlarından gelen verilerin toplandığı birimdir. Sahadaki ekipmanlardan gelen sinyalleri toplayarak, işletme koşullarına uygun olarak tesisi çalıştırır. Eş zamanlı olarak bilgisayar ve operatör panellerine bilgi aktarırlar. Dolayısıyla tek bir merkezden izlenebilir ve kontrol edilebilmektedir.

 

LABORATUVAR

Atıksu Arıtma Tesisinin verimini ve sanayi tesislerinin atıksu kontrollerini düzenli olarak takip edilebilmesi amacıyla 2013 Mayıs ayında Atıksu Analiz Laboratuvarı kurulmuştur. Laboratuvarımız da ; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19’da belirtilen birçok parametre analiz edilebilmektedir.Laboratuvarımız da yapılan analizler;

Hızlı Erişim ile Kolayca Gezin