İmar ve İnşaat

Ruhsat ve izinler Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmekte ve denetlenmektedir

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince; Bölgemizdeki arazi kullanımı , yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası, kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinler Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

 

1) İMAR HİZMETLERİ

-Bölgemizin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının koordine edilmesi.

-Bölge parsellerinin ve Katılımcılara ait parsellerin uygulama , ifraz , tevhit , terk ve ihdas işlemlerinin Bakanlığa sunulmak üzere ön kontrollerinin yapılması.

-İmar planı tadilat tekliflerinin incelenmesi ve raporlandırılması.

-Katılımcıların talepleri halinde 1/5000 nazım imar planı örneği , 1/1000 uygulama imar planı örneği , Vaziyet planı örneğinin düzenlenmesi ve onaylanması.

 

2) RUHSAT VE İZİN HİZMETLERİ

-Bölge parsellerinin imar durumlarının düzenlenmesi. -Katılımcıların yapacakları tesislere ait uygulama projelerinin OSB İmar planı ve Mer’i mevzuata göre incelenmesi , onaylanması ve yapı ruhsatının düzenlenmesi.

-Bölge içerisindeki yapılaşmaların denetlenmesi , imara aykırı durumun tespiti halinde Yönetmelik gereğince işlemlerin yapılması.

-Katılımcılar ile yapı denetim firmaları arasındaki sözleşmeye ve yapı denetim kanununa uygun olarak yapı denetiminin yapılmasını takip etmek , denetim hakedişlerini incelemek , takip etmek , onaylamak , onaylatmak.

-Tamamlanan yapıların iş bitirme belgelerini ve yapı kontrollerini yaparak , Yapı Kullanma izin Belgelerini düzenlemek. Yapı Ruhsatı için Gerekli Belgeler Yapı Kullanma İzin Ruhsatı için Gerekli Belgeler

 

 

3) İNŞAAT HİZMETLERİ

-Bölgemiz sınırları içerisinde ASTİM OSB tarafından yapılacak veya yaptırılacak altyapı ve üstyapı inşaat işlerinin projelerinin hazırlanması / hazırlattırılması, teknik dokümanlarının oluşturulması v.b.

-Bölge içerisinde altyapı , yol ve çevre düzenlenmesi için her türlü inşaat işlerinin yapılması / yaptırılması ve kontrol edilmesi .

-Bölge içerisindeki trafik ve yön levhalarının düzenlenmesi.

-Bölgenin yukarıdaki konularla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla olan yazışmalarını düzenlemek.

Hızlı Erişim ile Kolayca Gezin