Mali İşler

Bölgenin finansman ve mevduatlarının akışının takip edilmesi ve yönlendirilmesi

Kanunlar , mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda bölgenin muhasebe kayıtlarının tutulması , sevk ve idare edilmesi

-Bölgenin finansman ve mevduatlarının akışının takip edilmesi ve yönlendirilmesi

-Bölgenin altyapı inşaatları ile mal ve hizmet alımı ile yaptıracağı her türlü işler sebebiyle yapacağı ödemeler için nakit akışının ayarlanması

-Bölge personelinin özlük dosyalarının düzenlenmesi , izin , doğum , ölüm , ayrılma v.b. durumlarının takip edilmesi ve sosyal yardımların ( ayni ve nakdi ) karşılanmasını sağlamak

-Personelin SGK ile ilgili aylık bildirge ve aylık bordroları ile özel gider indirim bordrolarının düzenlenmesi ve ödemelerinin yapılmasının sağlanması -Muhtasar , kdv , emlak , araç alım-satım vb. Kanuni beyannamelerin , süresi içinde ilgili dairelere verilmesi ve ödemesinin sağlanması

-Bölge müdürlüğüne bağlı olan araçların bakım, onarım, sevk ve idaresinin sağlanması

-Araç trafik sigortaları ve kaskoları ile bölge yangın sigortaları ve grup ferdi kaza sigortalarının takip edilmesi , günü gelen poliçeler için tekliflerin toplanması ve konunun Bölge Müdürlüğüne sunulması

-Yönetim aidatlarının, arsa satış ve tahsis bedelleri ile elektrik , su , doğalgaz v.b. hizmetler için düzenlenen faturaların muhasebeleştirilmesi, ödemelerin izlenmesi , gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsil edilmesi

-Üyelerle ilgili müşterek masraf katkı payları faturalarının düzenlenmesi ve muhasebeleştirilmesi , ödemelerin takibi , gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsil edilmesi

-Bölgenin sosyal tesislerinde kiracı veya işletmeci olarak hizmet verenlerin kira veya işletme ödemelerinin izlenmesi , sözleşme bitim tarihlerinin takip edilerek yasal artışların yapılması, sözleşmesi sona erenlerin yasal süresi içinde Bölge Müdürlüğü’ne bildirilmesi

-Her ayın sonunda mizan ve gelir gider tablolarının tanzim edilerek Bölge Müdürlüğüne sunulması -Her ayın sonunda bölge su abonelerinin borç durumlarının , yönetim aidatlarının borç durumlarının ve arsa tahsis ödemeleri borç durumlarının Bölge Müdürlüğü’ne sunulması

-Bölge sanayicilerinin su abonelik işlemlerini yapılması

-Her yıl sonunda Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kuruluna sunulan bütçe ile personel kadro tasarısının ve ücret ayarlamalarında gerekli raporların hazırlanması -Katılımcıların tesislerini kiralama şartlarını incelemek , yönetmelik gereğince ilgili bilgi ve belgeleri katılımcıdan ve kiracıdan temin ederek Bölge Müdürlüğüne sunmak

-Bölge bilgisayarları , büro makineleri, motorlu araçları v.b. demirbaşların bakım , onarımının yapılması ve çalışır durumda olmalarının sağlanması

-Kırtasiye , temizlik ve sosyal tesisler ile idari binada kullanılan her türlü malzeme ve hizmetin alımının ve kullanılmasının denetlenmesinin sağlanması -Bölgenin yukarıdaki konularda kurum ve kuruluşlarla olan yazışmalarının düzenlenmesi

Hızlı Erişim ile Kolayca Gezin